Forest spent his 20th birthday shredding at Keystone.